1. Дефиниции

" Сопственик " - Администратор на порталот http://drlahlali.org

" Мапа " е интернет проект на сопственикот.

" Корисник " - секое лице кое контактира, поврзува или обезбедува која било трета страна со помош во пристапот до какви било информации или содржини што се објавуваат на Сопственичката страница, како и поврзани со линковите наведени од страна на Сајтот, преземени од Сајтот или добиени од апелира до Сајтот.

2. Општи одредби

2.1. Овој Договор за користење на сајтот (во натамошниот текст - "Договор") е помеѓу Сопственикот и секој корисник. Приговорот кон било кој од деловите на сајтот, како и поставувањето на врски до него, цитирање и препечатување на материјалите на Сајтот, подразбира правно обврзувачка согласност на Корисникот да ги почитува условите и одредбите на овој Договор. Сопственикот и корисникот се колективно познати како "Страни".

2.2. Овој Договор не е договор. Сопственикот на сајтот го задржува правото да го смени овој Договор или да воведе нов. Ваквите промени стапуваат на сила од моментот кога се објавени на Сајтот. Употребата на материјалите на страницата од Корисникот по промената на Договорот автоматски значи нивно прифаќање.

3. Ограничување на одговорноста

3.1. Корисникот експлицитно се согласува дека ја користи Веб-страницата на сопствен ризик. Методите на третман, процедури, лекови и информативни материјали за нивната употреба, презентирани на Сајтот, се само за повикување и не можат да се користат како водич за самодијагностика и лекување, и можат да се применуваат само со рецепт и под медицински надзор.

3.2. Корисниците на сајтот од други земји мора да користат информации за лековите во согласност со правилата што важат на нивната територија.

3.3. Администрацијата на веб-страницата не е одговорна за штети предизвикани на вашето здравје, само-третман, спроведени според препораките дадени на сајтот. Корисникот е целосно одговорен за секое погрешно толкување кое може да произлезе од гледање, читање или копирање на материјалите содржани на Сајтот, и оттука ниту едно правно или физичко лице не може да биде одговорно за употребата на споменатите материјали. Под никакви околности, одговорноста за последиците што директно или индиректно довеле до употреба на информациите објавени на овој Сајт не може да им се припише на сопственикот на сајтот и да биде основа за нивното гонење.

3.4. Услугите на сајтот се обезбедуваат на основа "како што е", без никакви гаранции од каков било вид, било директно или индиректно. Корисникот доброволно одбива да го гони сопственикот на сајтот и да го обештети за можно оштетување на корисникот.

3.5. Ниту администрацијата на Сајтот, ниту нејзините партнери или вработени не гарантира непрекинато и безгрешно функционирање на Сајтот; ниту пак гарантираат дека и резултатите добиени за време на користењето на Сајтот, точноста и применливоста на неговите материјали ќе бидат такви.

3.6. Некои од информациите достапни на сајтот се обезбедени од трето лице. Било какви мислења, совети, изјави, услуги, сугестии или други информации или содржини обезбедени од трети лица или други корисници на страницата, им припаѓаат, а не на сопственикот на сајтот. Сопственикот на сајтот не дава никакви гаранции и услови, изразени или имплицирани, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било гаранции за имот, безбедност, соодветност за одредена цел, точноста или комплетноста на одговорите и резултатите и усогласеноста со описот.

4. Промени на содржината на сајтот

4.1. Сите информации и материјали објавени на оваа Мапа се презентирани без гаранција дека не можат да содржат грешки. Сопственикот на сајтот има право да ги менува информациите и материјалите објавени на оваа страница во секое време и без претходно објавување на таквите промени.

5. Заштитни знаци

5.1. Регистрирани трговски марки, марки споменати на сајтот се сопственост на нивните соодветни сопственици.