За рекламирање на сајтот, контактирајте admin@drlahlali.org

Веб-страницата не ги содржи следните промотивни материјали:

  1. Промотивни производи на производи или услуги, со врски до и не промовирани производи или услуги.
  2. Спонзорирани линкови до веќе достапни статии на сајтот, чувари.
  3. Рекламен материјал од "агресивна природа" (скокачки, скокачки, кликнување).
  4. Промотивни материјали од еротска природа или води кон страници со таква содржина.
  5. Измамнички промотивен материјал, чија цел е измамничка активност.