За рекламирање на сајтот, ве молиме контактирајте admin@drlahlali.org

Веб-страницата не е домаќин на следниве промотивни материјали:

  1. Рекламирање статии на производи или услуги, со испратени и не поставени во нив линкови до промовирани производи или услуги.
  2. Спонзорирани линкови во веќе достапни статии на сајтот, чувари.
  3. Рекламен материјал од "агресивна природа" (скокачки, скокачки, кликнување).
  4. Рекламни материјали од еротска природа или води кон страници со таква содржина.
  5. Рекламни материјали кои го заведуваат корисникот, чија цел е измамничко дејствување.